www.SAsro.sk

Úvodná stránka
Môj fayn
Individuálna zóna
vstup do individuálnej zónyo nás
katalóg produktov
technická podpora, faq
kontakt

aktivácia HOME konta
voľné miesta
download, skiny, utility, dokumentácia
tarify
e-shopfaynADSL
manual na aktivaciu


Tlačová správa


21.01.2003 - TÚ SR pridelil spoločnosti Voipac, s.r.o. telekomunikačnú licenciu.

Voipac, s.r.o. získal do 30 dní od podania žiadosti na TÚ SR licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Telekomunikačný úrad SR, pod číslom 11923/2002 vydal licenciu na 20rokov s vymedzením územnej pôsobnosti na celom územi SR. Úrad povolil Voipacu vykonávať tieto telekomunikačné činnosti:

1. zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť.
2. poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Voipac, s.r.o. získal na dobu platnosti tejto licencie na prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb nasledovné čísla a číselné bloky:

1. osemmiestny číselný blok 34xxxxxx pozostávajúci z milióna účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava
2. sedemmiestny číselný blok 25xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti
3. jeden medzinárodný ISPC (International Signaling Point Code) kód podľa odporúčania ITU – T Q.708:
2-234-0 pre telekomunikačnú ústredňu v Bratislave, Svoradova 1, 4. jeden národný SPC (Signaling Point Code) kód: 31-0-9 pre telekomunikačnú ústredňu v Bratislave,
5. CSC (Carrier Selection Code) 1030 na výber prevádzkovateľa siete.
6. číselný blok 06508xxxxx na poskytovanie služby hlas prostredníctvom siete internet definovanej vo všeobecnom povolení VPT-2/2001 uverejnenom v Spravodajcovi Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, čiastka 6 z 30.10. 2001.


Vydaním licencie bol uskutočnený prvý krok k tomu aby užívatelia faynu získali plnohodnotnú alternatívnu hlasovú službu s prideleným telefónnym číslom, na ktoré sa bude dať dovolať z iných sietí.

Na základe týchto skutočností prebehne v sieti fayn prečíslovanie v súčasnosti používaných interných telefónnych čísel na čísla pridelené spoločnosti Voipac, s.r.o. na základe tejto licencie.